Samenwerkende Ouderen Bonden

Print Friendly, PDF & Email

Aan de Politieke partijen gemeente Woerden.

Gaarne willen wij als gezamenlijke ouderenbonden in Woerden het volgende onder uw aandacht brengen:

Wij begrijpen dat op gemeentelijk niveau de komende jaren vele veranderingen zullen plaatsvinden en de begroting onder zware druk komt te staan, maar duidelijk is dat de meest kwetsbare groepen in onze samenleving en voor ons zijn dat speciaal de ouderen, toch een waarborg moeten hebben in onze samenleving. We hebben daarom onderstaande speerpunten als gezamenlijke ouderenbonden geformuleerd. Wij zullen bij onze leden onder de aandacht brengen dat deze punten aan u als politieke partij zijn overhandigd met het verzoek aan deze punten veel aandacht te besteden in de komende jaren.

 1. Samenleven en samenwerken
  a. Invoering platform waar ouderen gehoord worden over beleid gemeente o.a.toegankelijk en bekend zijn met Woerden Wijzer;
  b. Fungeren als adviesorgaan voor WMO raad, met andere woorden: zeggenschap via de WMO-raad;
  c. Subsidie voor “Welzijn Woerden” handhaven op tenminste het huidige niveau;
  d. Handhaving en zo nodig uitbreiden van de inlooppunten in de verschillende wijken;
  e. Burger informeren over beroepsmogelijkheid bij afwijzing door Woerden Wijzer.
 2. Veilige en toegankelijke woningen en woonomgeving voor ouderen
  a. Een goed onderhouden infrastructuur en een senior vriendelijke Leefomgeving;
  b. Parkeerbeleid voor ouderen klantvriendelijker maken;
  c. Goed functionerend gemeentelijk en regionaal vervoer/taxi;
  d. Vroegtijdig inschakelen van BAT(Bouw Advies Toezicht) voor levensloopbestendige woningen zowel nieuwbouw als renovatie.
 3. Preventie- en gezondheidsbeleid voor ouderen
  a. Wijkgerichte medische centra met huisarts/apotheek/wijkverpleging etc.;
  b. Invoeren wijkverpleging (eerstelijnszorg);
  c. Een soepele overgang van taken vanuit AWBZ naar de WMO;
  d. Bezuinigingen huishoudelijke zorg ouderen beperken;
  e. Preventieve ouderenzorg gericht op gezondheidswinst.
 4. Zorg en Welzijn
  a. Goede ondersteuning mantelzorgers, door monitoring en facilitering;
  b. Toegankelijkheid Woerden Wijzer (zo mogelijk in de inlooppunten van de wijken bv. 1 x per week);
  c. Bijzondere aandacht (via wijkverpleging en maatschappelijk werk) voor ouderen, zowel geestelijk als in de verzorgingshuizen, alsmede aandacht voor eenzaamheid onder ouderen en ouderenmishandeling.
 5. Voldoende inkomen voor ouderen
  a. Armoedebestrijding door toepassing van de regels voor bijzondere bijstand;
  b. Goede schuldhulpverlening.

Wij gaan er van uit dat de bovenstaande punten u zullen aanspreken en derhalve onderdeel zullen uitmaken van het door u te voeren beleid en in te nemen standpunten.

Met vriendelijke groeten,

De Samenwerkende Ouderen Bonden Woerden (SOBW)

F. Hoefsloot
voorzitter

You cannot copy content of this page

Scroll naar boven